Стартира работата по нов стратегически документ за детето

03.07.2018г.

„Тази година е ключова за създаването на нов стратегически документ, който да зададе посоката за развитието както на политиките за детето, така и на институционалната система, която трябва да ги осъществява“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова при откриването на първото заседание на новосъздадената Междуведомствена работна група към Националния съвет за закрила на детето, която трябва да създаде този акт. Участниците в срещата, които са представители на органите по закрила, УНИЦЕФ и неправителствени организации, се обединиха около необходимостта да бъдат направени преглед и оценка на действащата Националната стратегия за детето 2008-2018 г., както и на съществуващите изследвания в различни области, свързани с децата. По този начин ще се направи институционален и функционален анализ на системата за закрила на детето, ще се спазят препоръките на Комитета за правата на детето на ООН за подобряване на нейната ефективност в краткосрочен и дългосрочен план. Държавната агенция за закрила на детето и експертите от групата се заемат да координират националния подход със Стратегията на Съвета на Европа, релевантни документи на ЕС, международни изследователски центрове за детето и добри национални и международни практики. Така ще се усъвършенства съществуващата нормативна уредба. „Това ще бъде общо усилие на всички органи по закрила на детето, гражданския сектор и експерти“, подчерта по време на дискусията д-р Лилова. Решено беше в рамките на Междуведомствената група да се създаде подгрупа, която да изработи пътна карта с конкретни срокове и дейности. Този график ще бъде основата за създаването на новия стратегически документ за детето.