Стратегически план за интегрирани услуги за деца представиха експерти от ДАЗД в гр. Благоевград

17.03.2015г.

Стратегически управленски план за интегрирани услуги за деца обсъждаха в гр. Благоевград експерти от здравната, образователната и социалната сфера от Югозападна България. Документът е изготвен от ирландски и български експерти по проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с МТСП и НИ-КО - публична организация в Северна Ирландия за международно сътрудничество /Правителствена агенция във Великобритания/. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Планът е в подкрепа на заложените основни цели в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и доразвива практически философията на стратегическия документ от 2010 г. в частта за развитието на услугите в общността. Той съчетава българския и ирландския опит в преминаването от резидентни към услуги в общността. Целта му е да очертае как централната и местната власт ще си сътрудничат със семействата и общностите, за да ги подкрепят, а където е необходимо и да защитят децата, да им позволи да постигнат безопасност, постоянство и благосъстояние.

Интегрираният подход в грижите за децата и подкрепа на семействата е безспорно доказала се добра практика при изпълнение на политиките за превенция на изоставянето на деца, ранните раждания, ранно идентифициране на проблеми в развитието на деца; подкрепа на децата, напускащи различните форми на държавна грижа.

Възможността децата да пораснат в позитивна и стабилна среда е ключова за тяхното развитие. Обстановката, в която те се развиват влияе не само на здравето, безопасността и благосъстоянието им, но може да помогне за вземането на решения за тяхното бъдеще и да осигури на децата и младежите необходимите възможности за постигане на техния потенциал.

Стратегическият управленски план за развитие на интегрирани услуги е структуриран в 6 тематично обособени части, които съдържат основни моменти от модела на интервенция в двете държави, анализ на актуалната ситуация в България и опита на Северна Ирландия в тази сфера, идентифицираните проблеми в процеса на деинституционализация и необходимите стъпки за развитие на интегрирани услуги в подкрепа на децата и семействата в нашата страна.

В документа е очертана необходимостта от усъвършенстване на сега съществуващите и развиване на нови видове услуги за деца и семейства, сред които:

<strong>1. </strong><strong>Услуги за спешна интервенция</strong>
<ul>
<li>Специализирани услуги за преодоляване на насилието и неглижирането на деца;</li>
</ul>
<strong>2. </strong><strong>Услуги в общността за подкрепа за деца със специфични потребности</strong>
<ul>
<li>Приобщаващи училища, със специално образование за децата с увреждания, което се осигурява в средата на масовото училище;</li>
<li>Помощ в училище за преодоляване на проблеми с поведението, включително подкрепа за децата в конфликт със закона;</li>
<li>Услуги в общността за подкрепа на семействата;</li>
<li>Услуги в общността и мобилни услуги за рехабилитация (които осигуряват помощ от терапевт, като напр. физиотерапевт, ерготерапевт, логопед и др.)</li>
</ul>
<strong>3. </strong><strong>Алтернативна семейна грижа за децата, които не могат да останат вкъщи</strong>
<ul>
<li>краткосрочна, средносрочна и дългосрочна приемна грижа;</li>
<li>приемна грижа за деца с увреждания;</li>
<li>заместваща приемна грижа;</li>
<li>приемна грижа „майка с бебе”.</li>
</ul>
<strong>4. </strong><strong>Висококачествена резидентна грижа за малък брой деца с комплексни потребности</strong>

<strong> </strong><strong>5. </strong><strong>Услуги за психичното здраве</strong>
<ul>
<li>Специализирана услуга за детско-юношеско психично здраве</li>
</ul>
<strong>6. </strong><strong>Напускане на услугата за грижа</strong>
<ul>
<li>Подготовка на младите хора, които са в системата за грижа;</li>
<li>Преходни апартаменти с подкрепа от социални работници;</li>
<li>Независим живот с подкрепа от социални работници.</li>
</ul>
<strong>7. </strong><strong>Услуги за спешна интервенция</strong>
<ul>
<li>Специализирани услуги за преодоляване на насилието и неглижирането на деца;</li>
</ul>
<strong>8. </strong><strong>Напускане на услугата за грижа</strong>
<ul>
<li>Подготовка на младите хората, които са в системата за грижа;</li>
<li>Преходни апартаменти с подкрепа от социални работници;</li>
<li>Независим живот с подкрепа от социални работници.</li>
</ul>
В Северна Ирландия процесът на деинституционализация започва след края на Втората световна война, а интегрираните услуги се развиват особено интензивно след 1990 г. В резултат малките резидентни услуги остават като необходимо, но временно решение за грижа за децата. През 2014 г. в Северна Ирландия 160 деца са настанени в резидентни услуги, което е едва 8% от всички, които са извън биологичното си семейство. Когато децата започват да ползват социална услуга, веднага стартира работа и подкрепа на семейството за бърза реинтеграция. По отношение на момчетата и момичетата, които не могат да се върнат при родителите и близките си, се гарантира, че семействата им ще бъдат подкрепяни, за да имат активна роля в живота на детето.