Сформирана бе Комисия за избор на членове за Съвета на децата

11.08.2017г.

На основание чл. 21 от Вътрешните правила от процедурата за избор на членове на Съвета на децата след проведена процедура, председателят на Държавна агенция за закрила на детето, г- жа Офелия Кънева определи със заповед Комисия за избор на национално ниво на нови членове, представители на областите, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат.

Новите членове на съвета на децата ще са общо 19 – представители на 15 области и 4 квоти от уязвими групи.

Очаква се в срок до 30.08. да бъдат класирани представените от областните комисии кандидатури. Кандидатите на национален кръг достигнаха 87 деца.

В комисията участват видни общественици, представители на НПО сектора, акедимичните общности и бизнеса и експерти. В комисията взимат участие и бивши членове на Съвета на децата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.