Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Сформирана бе Комисия за избор на членове за Съвета на децата

11.08.2017г.

На основание чл. 21 от Вътрешните правила от процедурата за избор на членове на Съвета на децата след проведена процедура, председателят на Държавна агенция за закрила на детето, г- жа Офелия Кънева определи със заповед Комисия за избор на национално ниво на нови членове, представители на областите, които в момента нямат представители, представителите им са навършили 18 г. или изтича 2-годишния им мандат.

Новите членове на съвета на децата ще са общо 19 – представители на 15 области и 4 квоти от уязвими групи.

Очаква се в срок до 30.08. да бъдат класирани представените от областните комисии кандидатури. Кандидатите на национален кръг достигнаха 87 деца.

В комисията участват видни общественици, представители на НПО сектора, акедимичните общности и бизнеса и експерти. В комисията взимат участие и бивши членове на Съвета на децата.