Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съветът на децата към председателя на ДАЗД представи мнението си по проектозакона за предучилищно и училищно образование

16.06.2015г.

Членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето изразиха мнението си по част от идеите, заложени в проектозакона за предучилищното и училищно образование и по-конкретно за текстовете, които пряко ги засягат – целодневната организация на учебния процес, дуалното обучение, външното оценяване, ученическото самоуправление. Мнението на децата бе изпратено на Комисията по образование и наука в 43-то Народно събрание. Целта е при обсъждането на законопроекта, който пряко засяга децата на България, да се вземе предвид и тяхната гледна точка.

32 момчета и момичета се включиха в обсъждането на проектозакона. 69 % от тях са на възраст 14 – 18 г., 16 % са на 7-10 г., а 15 % - на 18 г. Те отговориха на специално създадена за тях анкета, съобразена с възрастта и възможностите им.

Най-одобряваният текст в предложения бъдещ закон за предучилищното и училищно образование е въвеждането на дуалното обучение, с което се дава възможност за усвояване на професионални умения чрез работа. То се подкрепя от 94 % от младите хора.

56 % от анкетираните подкрепят заложената в проектозакона възможност за завършване на средно образование след 10-ти клас без възможност за продължаване в университет и след 12 клас при желание на ученика да продължи обучението си във висши учебно заведение. 38 % са против, а 6 % са без мнение по този въпрос.

Половината от членовете на Съвета подкрепят задължителната целодневна организация на учебния ден от 1 до 7 клас. А 60 % смятат, че учениците до 4-ти клас, които имат годишна оценка „Слаб 2”, следва да държат изпит и да повтарят годината. Младежите предлагат и алтернативен вариант „всеки, който получи слаба оценка, да посещава летни занимания, след което да се яви на поправителен изпит”.

На въпроса „<strong><em>След кой клас, според Вас, е необходимо провеждане на национално външно оценяване?</em></strong>”, 44 % са отговорили, че подкрепят идеята да има „матури” след 4-ти и 7-ми клас. 25% са съгласни с предложението, както е записано в законопроекта /”<em>в края на ІV, VІІ и Х клас”</em>/. Външно оценяване само след 10-ти клас искат 12.5%, а 18.75% – само след 12-ти клас.

Съществуването само на един учебник по даден предмет е подкрепено от 86 % от анкетираните.

Интересни са мненията, които децата са дали в отговор на въпрос <strong><em>«</em></strong>Какво, според вас, е утвърждаване на позитивна дисциплина?».Повечето отговори са насочени към поведението на самите тях<strong><em>:</em></strong>„Позитивната дисциплина е липсата на агресия. Учителите и учениците да имат добри отношения помежду си. Да се спазва авторитета на учителите. Нарушителите на дисциплината в час да бъдат наказвани”. „Да бъдат зачитани учителските права и да не е толкова шумно в часовете”. „Използване на подходящи методи и форми за човешко отношение при комуникация, която да има възпитателен характер”. „Според мен това означава да се създава приятна среда за работа на децата. Те да не бъдат стресирани и заплашвани, а подкрепяни и стимулирани за постигане на по-високи цели”.

Задължителният режим на формите за ученическо самоуправление се подкрепя от 75 % от членовете на Съвета на децата, включили се в анкетата по проектозакона.<em> „</em>Смятам, че учениците трябва да участват и да изразяват своето мнение в обсъждането и при решаването на въпроси, засягащи организацията на обучение в училище, както и формите на извънкласна дейност”. „По този начин се дава шанс на учениците да се запознаят с проблемитена своето училище. Също и да разбират колко е трудна работата напреподавателите”. Млади хора подкрепят задължителната форма на училищно самоуправление и изказват мнение, че директорът и учителите играят фундаментална роля, за да има истинско детско участие в училище.

От отговорите става ясно, че понякога самите деца не искат да участват, защото средата не е достатъчно сигурна (възможно е да бъдат наказани), не вярват, че могат да постигнат промяна (съветите са формални) или смятат, че не са достатъчно компетентни.

Съветът на децата към председателя на ДАЗД се състои от представители на всички административни области в България и децата в уязвимо положение. Основната мисия на този консултативен орган е да представя гледната точка на децата по проблеми, свързани със самите тях, и които са приоритет в политиката и работата на Агенцията.

Заедно със закрилата на децата и осигуряване на основните им нужди, участието във взимането на решения е едно от трите принципа на Конвенцията на ООН за правата на детето.