Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съветът на децата към ДАЗД дискутира новия Закон за училищното образование и проекта “NetАларма”

21.05.2018г.

От 20 до 22 април 2010 г. в гр. София се проведе редовно заседание на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето.

В първия ден на заседанието децата обсъдиха и приеха Основни принципи за работа на Съвета на децата /СД/ към ДАЗД.

На 21 април се проведе дискусия на тема: „Училището, за което мечтая”. В нея участва и г-жа Милка Коджабашиева, зам.-министър на образованието, младежта и науката. Тя представи пред Съвета проекта за нов Закон за училищното образование, който МОМН предложи за широка обществена дискусия.

След като зададоха много въпроси на зам.-министър Коджабашиева и получиха от нея конкретни отговори, членовете на Съвета предложиха дейността на ученическите съвети да се регламентира в новия закон за училищното образование, като се запише, че в тези съвети имат право да участват ученици от 5. до 12. клас. По този начин ролята на учениците при взимането на важни въпроси за обучението в училище и възпитанието ще се повиши.

Съветът пожела да се увеличат стипендиите, като предложиха в закона да се запише, че ще се образуват като процент от минималната работна заплата. Младите хора настояха разликата между социалните стипендии и тези за отличен успех да е чувствителна, като добрите ученици да получават повече.

Дълъг дебат предизвика предложението чрез релевантни мерки да се гарантира качеството на образованието. Според членовете на СД учителите следва да получават добро заплащане за труда си и да има непрекъснат процес за повишаване на квалификацията им.

Според децата, в новия закон трябва да се издигне ролята на класния ръководител. За целта трябва да му се осигури допълнителна квалификация, за да може да е истински съветник на учениците по-широк кръг от морално етични проблеми. Класният ръководител трябва и да поддържа пълноценна връзка не само с учениците, но и с техните родители, за да бъдат те информирани както за оценките и поведението на децата им в училище, така и съветвани как да скъсят дистанцията и да спечелят доверието на синовете и дъщерите си.

В края на дискусията Съветът на децата пое ангажимента да обобщи всичките си предложения за промени и допълнения в проектозакона за училищното образование и до 5 май т.г. да ги предостави на ДАЗД, след което да бъдат изпратени до Министерството на образованието, младежта и науката.

По време на заседанието членовете на СД обсъдиха насоки за участието на децата в процесите на вземане на решения на общинско и областно ниво. За целта децата представиха добри практики за работа на общинските власти с младежките и ученическите власти. За изработването на конкретни насоки и механизъм, младежите сформираха работна група, която ще представи предложенията на Националното сдружение на общините в Р България.

В третия ден от заседанието на Съвета на децата към ДАЗД се обсъдиха възможностите за участие на децата в проекта “NetАларама”. Целта му е да стимулира диалог между децата и младите хора в България за споделяне на добрите практики в културата на оn-line общуването – за по-малко агресия, за повече сигурност, за разумно използване на интернет ресурсите.

Членовете на Съвета предложиха разнообразни начини за разпространение на полезна информация за безопасно използване на интернет и споделиха добри практики. Те фокусираха вниманието си и върху необходимостта да се работи “с” и “за” информиране на родителите и възрастните. Дейностите по изпълнение на проекта ще се осъществяват в специално разработеното виртуално “работно пространство” за представителите на Съвета.