Съветът на децата към ДАЗД обявява конкурс за лого

18.04.2018г.

 

РЕГЛАМЕНТ 

за провеждане на

Конкурс за лого на Съвета на децата

Конкурсът се осъществява по инициатива на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето в рамките на инициативите за 01 юни – Международния ден на детето Предистория  Какво е предизвикателството? По време на последното за 2017 г. заседание на Съвета на децата[1] към ДАЗД, членовете му предложиха различни инициативи за популяризиране на правата на децата и въвличане на повече деца към каузите на Съвета. Едно от предложенията им бе организиране на конкурс за лого на националния детски консултативен орган.

 1. ЦЕЛ

 Целта на конкурса е широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Съвета на децата и да визуализират по най-добрия начин неговата същност и роля в живота на младите хора в страната.

 1. ОРГАНИЗАТОР

Конкурсът се организира от Държавната агенция за закрила на детето по идея на Съвета на децата.  ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБХВАТ НА КОНКУРСА 3.1.   Конкурсът се провежда в периода: 17 април  – 17 май 2018г. 3.2.   Обявяване на наградите: Седмица на детето /28 май – 3 юни 2018 г./ 3.3.   Конкурсът е национален и обхваща територията на цялата страна.

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4.1.      В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г. 4.2.      Всяко дете има право да участва с едно предложение. 4.3.    Рисунките трябва да са с размер блок 4 /формат А 4/ или размер 35/50 см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои и др. 4.4.      Графичните творби трябва да са с размери максимум 5 МВ и в png формат . 4.5. Рисунката или графичната творба задължително се придружават с талон, който съдържа информация за творбата и данни за обратна връзка:

 • трите имена и възрастта на детето/ученика;
 • име на родител/лице, полагащо грижи за детето;
 • населено място, в което детето живее;
 • адрес за кореспонденция;
 • телефон за връзка с детето и с родителя/лицето, полагащо грижи за детето/преподавателя;
 • електронен адрес на детето и родителя/лицето, полагащо грижи за детето/преподавателя;
 • декларация от родител, че е съгласен творбата на детето му да бъде използвани единствено в кампании/материали на Съвета на децата и на ДАЗД.

Творби без гореизброените данни няма да бъдат допускани до участие в конкурса. 4.8.      Крайният срок за получаване на творбите е 17 май 2018 г.

 • Творбите се изпращат на адрес: Държавна агенция за закрила на детето, гр. София, 1051, ул. „Триадица” № 2 или по електронна поща: sacp@sacp.government.bg.

4.9.  Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите.

 1. ВИДИМОСТ

5.1.      Стартирането на конкурса и регламентът за неговото провеждане се обявяват:

 • чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето - www.sacp.government.bg и чрез вестници, радиа и телевизии по преценка на организаторите;
 • членовете на Съвета на децата също участват в разпространението на информация за конкурса.

5.2.      Организаторите могат да предоставят информация за конкурса в общини, училища, читалища, клубове и школи за деца, социални институции и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи и други, по тяхна преценка. 5.3.      Победителите от конкурса се уведомяват по телефон/електронна поща или с писмо на посочения за кореспонденция адрес и се оповестяват чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето - www.sacp.government.bg. ЖУРИ 6.1.      Подборът и класирането на творбите се осъществява от жури, в състава на което по покана на председателя на Държавната агенция за закрила на детето ще бъдат включени деца от Съвета на децата към ДАЗД и представители на изкуството, психолози и експерти. 6.2.   Решенията на журито са окончателни и неоспорими. 6.3.   Критерии за оценка:

 • основен - интерпретация на темата /идеен замисъл и яснота на посланието/;
 • креативност и оригиналност на творбата;
 • универсалност на посланието.
 1. НАГРАДИ

Авторът на избраното лого ще получи грамота и предметна награда.

 1. 9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1.      С творбите на участниците могат да се организират изложби. 9.2.      Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. 9.3.      Творбите не подлежат на връщане и с тях се формира художествен фонд на ДАЗД. За информация тел.: 02/933 90 65 и 02/933 90 66 [1] Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, в който членове са представители на всички административни области, както и на деца от уязвими групи