Сътрудничеството между България и Швейцария за превенция на трафика на хора и реинтеграция на жертвите бе обсъдено на конференция

20.09.2018г.

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Валери Йорданов взе участие в заключителната конференция в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора и реинтеграция на жертвите.

Форумът беше открит от заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов и Н. Пр. Мюриел Берсе Кон – посланик на Конфедерация Швейцария. В срещата участваха посланикът на Великобритания Н. Пр. Ема Хопкинс, членове на Националната комисия за борба с трафика на хора, Международната организация по миграция, Фондация „Асоциация Анимус“.

По време на конференцията бяха представени резултатите от прилагането на Българо-швейцарската програма за идентифициране, защита, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик. Тя се реализира в периода 2015-2018 г. в рамките на Тематичен фонд Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Като резултат от съвместната работа е удвоен капацитетът за подпомагане на жертви на трафик в България. Отворени са две специализирани услуги за жертви на трафик в град София - кризисен център за деца и приют за лица, жертви на трафик. В тях до момента подкрепа са получили 17 жертви, 7 от които са деца. Разработено е практическо ръководство за идентификация, защита и връщане в България на жертви на трафик в Швейцария, което гарантира правата на жертвите и синхронизира съвместните действия на институциите от двете страни. Осъществени са пилотни инициативи и иновативни подходи в борбата с трафика на хора.

Участниците в срещата подчертаха, че трафикът е сериозно престъпление срещу личността и засяга сигурността на държавите, като използва уязвимостта на хората, най-вече на жените и децата.

Една от водещите дейности на ДАЗД в тази насока е прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Държавната агенция работи активно в сътрудничество с компетентните български и международни институции по конкретни случаи на деца – български граждани, които пребивават в чужбина без придружител и деца – жертви на трафик на територията на редица страни.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.