С финансовата подкрепа на ОПАК служителите на ДАЗД повишиха квалификацията си

09.03.2015г.

Служителите на ДАЗД усъвършенстваха професионалните си умения в областта на разработването, прилагането и контрола на политиките за деца. Това стана чрез специализирани обучения за повишаване на компетентностите в българското и европейско законодателство относно правата на децата.

40 от тях преминаха и през обучения за повишаване на езиковите умения за ефективна комуникация с европейските и международните институции и партньори в областта на детските политики.

Те бяха реализирани по проект „Изграждане на модерна, многофункционална и висококвалифицирана администрация на ДАЗД за осъществяване на ръководните, координационните и контролните й функции в областта на закрилата и правата на децата на национално и международно ниво”. Проектът се осъществи по приоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Постигната беше основната цел на проекта - надграждане на професионалната компетентност на служителите за ефективно прилагане на отговорностите на Държавната агенция за закрила на детето като единствен специализиран орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.