С цел подкрепа на общините в грижата за децата и младежите с увреждания ДАЗД започва мониторинг на новите резидентни услуги

28.07.2014г.

Държавната агенция за закрила на детето ще извърши мониторинг на грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в центрове за настаняване от семеен тип. В периода от 28 юли до 6 август ще бъдат мониторирани 10 ЦНСТ в гр. Перник, гр. Ямбол, гр. Силистра, гр. Червен бряг, гр. Пловдив и гр. Русе.

Целта е да се проследи спазването на правата на децата и младежите в процеса на извеждането им от специализираните институции, да бъдат подкрепени местните власти и екипите на новите услуги за справяне с трудностите и предизвикателствата при предоставянето и развиването на социалните услуги, както и за развитието на собствен механизъм за усъвършенстване на качеството на услугите.

Сред задачите, които си поставя ДАЗД с настоящия мониторинг, са идентифициране, анализ и оценка на добрите практики, както и на трудностите, които срещат екипите на ЦНСТ в грижата за децата и младежите. Ще бъдат изследвани резултатите от дейностите, свързани с подготовката и подкрепата на екипите от ЦНСТ за работа с деца и младежи със специфични потребности и с повишаване мотивацията на родителите за осъществяване на контакти, както и за реинтеграция.

Ще бъде направена моментна снимка на положението на настанените в новите услуги деца, която ще подпомогне планирането на конкретни дейности във връзка с реализирането на заложените цели в Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

Мониторингът на качеството на живот и грижа за децата, настанени в резидентен тип услуги /ЦНСТ/ след закриването на специализираните институции е заложен в Оперативния план на ДАЗД – 2014 г., в стратегическа цел „Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата”, в оперативна цел „Мониторинг на процеса на реформа и замяна на модела на институционална грижа”.

Новите услуги са изградени със средства от европейските фондове в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Функционирането на Центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища за деца и младежи с увреждания се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси”, Операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Компонент 1 от тази операция се изпълнява от ДАЗД в партньорство с министерствата на труда и социалната политика и здравеопазването чрез проект „Детство за всички”, по който бяха извършени оценки на състоянието на настанените в институции деца с увреждания, грижата, от която се нуждае всяко от тях, връзките им с родители или значими възрастни, възможностите за реинтеграция. Проектът финансира и подготовката на персонала и на децата за настаняване в новите услуги. Компонент 2 от Операцията се изпълнява от 80 общини в партньорство с АСП и осигурява финансиране на новите услуги, целта му е да осигури устойчив модел на деинституционализация на деца с увреждания.