Три мобилни екипа извършват социална оценка на децата и семействата в риск в Гърмен

03.07.2015г.

<div class="single_news">

Три мобилни екипа започнаха изследване на потребностите на децата и семействата в риск в Община Гърмен, от вчера те работят в кв. Кремиковци. Под методическото ръководство на експерт от Държавната агенция за закрила на детето, те ще направят оценка на социалното положение и потребностите на пребиваващите в квартала деца и лица. В екипите са включени представители на всички органи по закрила на местно ниво, по покана на ДАЗД в работата им участват и двама медиатори, осигурени от Център за междуетнически диалог „Амалипе“.

Целта е идентифициране на нуждите и потребностите на децата, преценка на възможностите за подпомагане на родителите за отглеждане на децата в семейната им среда, проучване на ресурсите за предоставяне на материална помощ, особено по отношение на изхранването и жилището, предприемане на всички необходими мерки за закрила на децата и семействата и за обезпечаване на базовите им потребности.

След извършване на изследването ще бъдат набелязани мерки за осигуряване на базовите потребности и спазването на правата на образование, здравеопазване и жилище.

Сформирането на мобилните групи е в изпълнение на приетия на междуинституционална среща, състояла се през миналата седмица по инициатива на председателя на ДЗАД г-жа Ева Жечева в Гърмен, План за действие. Той регламентира действията и конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните субекти, с цел гарантиране на правата и осигуряване на базовите потребности на децата в риск във връзка със събарянето на незаконните къщи и създалото се напрежение и конфронтация между различни групи. Планът е съобразен с опита на агенцията в координиране на действията на отговорните институции при извършвани през 2012 г. обходи и оценки в районите с компактно ромско население в гр. София, и кореспондира с Плана за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2015-2017 г.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.