"Трябва да се популяризира медиацията като форма за подкрепа за родителите в конфликт и техните деца"

31.08.2017г.

рез изминалите години се наблюдава тревожна тенденция за запазване на един относително постоянен брой на случаите на деца, които растат в процес на раздяла – развод на родителите, при които децата се въвличат в конфликти и спорове между родителите. Лишени са от възможността да осъществяват лични контакти и с двамата си родители, а това е основно право на всяко едно дете. Регламентирано е в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето. Това се казва в анализ на резултатите от извършена проверка от Държавната агенция за закрила на детето в дирекции „Социално подпомагане“ в работата им по случаите на родителски конфликти 2017 г. Практиката показва, че раздялата на родителите, особено в случаите, когато има конфликт между тях, дава негативно отражение върху детската личност и психика. При плановата проверка са проверени общо 42 дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), които обхващат 66 общини от страната, 27 областни града и 7 ДСП в по-малки общински центрове. В 42-та обекта щатните служители са 424, които работят по над 11 000 сигнали за деца в риск в различни направления, средно по 46 случая на родител. Общият брой на сигналите за дете в риск, поради родителски конфликт за изследвания период в 42-та обекта е 1026. От тях по 289 е започнала работа по случай с мярка за закрила в семейна среда и основно чрез насочване за ползване на социални услуги. Само 8 случая са с мярка за закрила – настаняване в семействата на близки и роднини.

От 1026 сигнала, по 59 работата е приключена на ниво сигнал, поради липса на риск, а 678 са сигналите, по които не е отворен случай, но се наблюдават от органа за закрила на детето на местно ниво. От 42 проверени ДСП, в 35 от тях е установено, че висшите интереси на децата – обект на проучване и закрила, по случаи на родителски конфликти и правото им да поддържат контакт и отношения с двамата си родители не са гарантирани в достатъчна степен или пък съществуват предпоставки за нарушаването им.

Цялото интервю може да чуете тук: http://bnr.bg/hristobotev/post/100857346