Удължава се срокът на конкурса за избор на членове на Съвета на децата

16.03.2015г.

До 31 март 2015 г. се приемат документите<em> за </em>избор на нови членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) от областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Смолян, София-град, Търговище и Хасково.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
<ul>
<li>да са под 18 години;</li>
<li>да са активни и креативни;</li>
<li>да са отговорни и толерантни;</li>
<li>да имат умения да се ангажират с обща кауза;</li>
<li>да мотивират и обединяват връстниците си;</li>
<li>да защитават общите интереси и ценности, а при проблеми – да предлагат решения.</li>
</ul>
Желаещите да станат членове на Съвета на децата към ДАЗД трябва да изпратят мотивационно писмо<strong>, </strong>което да съдържа следната информация – трите имена, училище, град и област, e-mail и телефон за връзка; отговор на въпросите: Защо искате да участвате в Съвета? Какво искате да промените? Защо смятате, че сте идеалния кандидат? Като член на Съвета как ще работите с другите деца от областта си?

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.

В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има квоти за деца с увреждания и от етнически малцинства. Заседанията на Съвета са 2 пъти годишно.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.