Управители на ЦНСТ и защитени жилища за деца с увреждания представиха добри практики на регионална среща в гр. София

15.05.2015г.

Двудневната среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, бе открита от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева в град София. Целта на форума е да се координират действията на всички участници в процеса на промяна на грижата, както и да се подкрепят екипите на новите социални услуги в усилията им да осигурят по-добра грижа за децата.

Във форума участват управители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, директори на специализирани институции, представители на подкрепящите услуги в общността, които работят с настанените в новите услуги деца и младежи, от общините София-град, Кюстендил, Ботевград, Самоков, Гоце Делчев.

„Процесът на деинституционализация носи имената на всички деца, на които ние искаме да дадем възможности да се развиват и да са гарантирани правата им. Затова е от изключително значение създаденото партньорство и всекидневния диалог, който осигурява плавното преместване, предаване и осигуряване на най-подходящата грижа”, заяви г-жа Жечева. Тя съобщи, че 1144 деца и младежи с увреждания и 162 – без увреждания от специализираните институции, вече живеят в новите резидентни услуги и се адаптират към средата. Персоналът на центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища получава помощ и подкрепа, за да посрещне потребностите на децата.

Принципите на работа на социалните услуги за деца с увреждания, опит и добри практики на общините в управлението на услуги от резидентен тип бяха презентирани по време на срещата.

Своите успехи и проблеми в грижата за деца и младежи с увреждания споделиха от Сдружение „Дете и пространство”, които управляват Центровете за настаняване от семеен тип, където бяха преместени децата от дома в Могилино.

Възможностите за подкрепа в работата с деца с увреждания представиха фондациите „Символ на любовта”, гр. Гоце Делчев, и „Надежда и домове за децата”.

Двудневната регионална среща в гр. София е последният форум за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“, който Държавна агенция за закрила на детето реализира. Целта на регионалните срещи, които се проведоха в шестте района за планиране, бе да се координират действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца на местно ниво.