Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Успехите и предизвикателствата пред новите услуги за деца обсъждат в Русе представители на 6 области

20.03.2015г.

Двудневна среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация, откри в град Русе председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Целта на форума е да се координират действията на всички участници в процеса на деинституционализация, както и да се подкрепят екипите, в усилията им да осигурят по-добра грижа за децата.

„По-голямата част от децата с увреждания вече са в новите услуги, в среда близка до семейната. Предизвикателство пред всички сега е как новите услуги ще се впишат в общността, как ще отговорим на предизвикателствата на децата с проблемно поведение, как да подкрепим и овластим персонала, за да гарантираме по-добра грижа. Опитът, който вече година и половина трупаме заедно с екипите на центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, с общините и социалните работници, предизвикателствата и проблемите, пред които се изправяме ежедневно в мисията да гарантираме по-добра грижа за децата, ни провокираха да търсим споделяне на опита, предизвикателствата и проблемите, да започнем изграждането на професионална общност и мрежа, в която заедно да формулираме приоритетите в укрепването на услугите за деца. Въпросите, около чието решаване трябва да обединим експертите, са как да не позволим услугите да се затворят в себе си, да създадем условия да споделят проблемите и трудностите, които срещат. Затова предприехме тези срещи за обмяна на опит", заяви г-жа Жечева в началото на дискусията.

В нея участват управители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, директори на специализирани институции, представители на подкрепящите услуги в общността, които работят с настанените в новите услуги деца и младежи, от областите Русе, Силистра, Търговище, Разград, Велико Търново и Габрово.

Обсъждат се философията и принципите на управление на социална услуга за деца с увреждания, опит и добри практики на общините в управлението на услуги от резидентен тип. Дискутират се подходи и методи на работа, които да осигурят по-добра грижа и интеграция в обществото на момчетата и момичетата от ЦНСТ и защитените жилища, разкрити в рамките на Операция „Да не изоставяме нито дете”.

Опита на Центъра за детско развитие в Русе в управлението на резидентна социална услуга за деца с увреждания - сподели д-р Биляна Мечкунова. Възможностите за подкрепа в работата с деца с увреждания ще представят утре Комплексът за социални услуги за деца и семейства – гр. Търговище, SOS Детски селища и Сдружение „Еквилибриум”.

Двудневната регионална среща в гр. Русе е част от събитията за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“, който Държавна агенция за закрила на детето реализира. Целта на регионалните срещи, които ще се проведат в шестте района за планиране, е да се координират и действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца на местно ниво.