Френски и белгийски експерти обменят опит с български колеги в областта на деинституционализацията

10.12.2014г.

Международна конференция „Да работим заедно за прехода от институционална грижа за грижа в общността“ започна днес в град Пловдив. На нея представители на общините, новите услуги за деца и неправителствени организации ще обменят опит с чуждестранни специалисти с дългогодишен стаж в работа с деца и младежи с увреждания.

По време на конференцията експерти от Франция и Белгия ще представят вече утвърдени модели и опорни точки за работа с деца и младежи с нарушени социални връзки, в следствие на дългогодишния престой в специализирани институции , с прояви на психично страдание, с или без асоциирани физически увреждания. Заедно с българските си колеги гостите ще обсъждат конкретни случаи на деца с увреждания. Казусите ще бъдат представени от персонала, който се грижи за децата в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, разкрити в изпълнение на операция „Да не изоставяме нито едно дете”, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Това е първата от поредицата срещи, които ще се състоят в шестте района за планиране в България. Конференциите се организират от проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.