Френски и белгийски експерти обучават екипите на новите услуги за деца с увреждания

13.12.2014г.

Грижата за деца и младежи с психични страдания и агресивно поведение, представена през клиничната практика и конкретните случаи, бе акцента в работата на международната конференция „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността“, която се състоя в Пловдив от 10 до 12 декември 2014 г.

В срещата обмениха опит представители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища от областите Пловдив, Кърджали, Хасково и Смолян и експерти от Белгия и Франция с дългогодишен опит в институции и социални услуги за деца и младежи с психически страдания и физически увреждания. Основен лектор на конференцията бе Амоли Кюлар – клиничен психолог в медико-педагогическия институт „Куртил“ /Белгия/. Той представи през конкретни клинични случаи различни варианти за работа в екипа, който е ангажиран с настанените момчета и момичета с тежки психични страдания. „Организирането на ателиета, ходенето на пазар и готвенето заедно, пълната равнопоставеност между участниците в екипа, който работи с дадена група деца и младежи, са важни опори, върху които се базира дейността в института „Куртил“. Когато децата са ангажирани постоянно с различни дейности, имат ясни цели и поставени задачи, може и един човек да се справя с тях вечер”, даде пример Кюлар. „Изключително важна в „Куртил“ е помощта на стажантите, а хората, които работят в институцията, се подбират на принципа дали желаят да работят с деца, а не само според образованието им”, добави той.

Въпросите към него бяха десетки – за справянето с деца и младежи, проявяващи агресия, автоагресия и хиперактивност; за осигуряването на съпътстваща подкрепяща среда, където да се работи с тях; създаването на условия в самите услуги, които да намалят предпоставките за възникване на кризисни ситуации. Участниците дискутираха организацията на работа и проблемите, които трябва да бъдат преодоляни. Те поставиха въпроси за системата, около която е организирано ежедневието в подобни социални услуги във Франция и в Белгия. Амоли Кюлар коментира различни практики на базата на конкретни случаи от резидентни услуги в региона, които бяха представени от работещите в тях.

„Най-важно е усещането, че не си сам - както за персонала, така и за децата и младежите”, изтъкна френският експерт. „Затова екипната работа и обсъждането на всеки конкретен казус, на всяко конкретно дете, как се справя и напредва то, е изключително важна. Каква е заявката на детето и на младежа, какво искат те и как да ги успокояваме постепенно– това е опората, от която тръгваме в нашата работа”, обясни г-н Кюлар.

Подкрепата за новите услуги е изключително важна и ще е наша основна цел през следващата година. Държавната агенция за закрила на детето ще направи всичко възможно да подпомогне персонала, за да бъдат осигурени по-добри грижи за децата и младежи, настанени в ЦНСТ и ЗЖ, заяви председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева по време на конференцията.

След приключване на теоретичния панел на конференцията за обмяна на опит, френският специалист Амоли Кюлар посети резидентни услуги в Пловдив, Велинград, Асеновград и Кърджали.

По време на срещата в град Пловдив екипът на проект „Подкрепа“ представи изпълнението на проектите от Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и дейностите, които ще се изпълняват до приключването им през 2015 г.

Акцент в работата на проект „Подкрепа” остава помощта на терен за екипите на услугите, където се настаняват децата и младежите с увреждания, както и обобщаване и съхраняване на знанието за процеса на деинституционализация.

Такива конференции ще се проведат в шестте района за планиране в България.