Френски клиничен психолог обменя опит с екипите на новите социални услуги за деца в град Бургас

28.01.2015г.

Международна конференция на тема „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността” ще се състои от 28 януари до 01 февруари 2015 г. в град Бургас. Участие във форума ще вземат представители на общините от Югоизточния район за планиране, социалните услуги за деца и младежи, неправителствени организации и институции, свързани с процеса на деинституционализация.

Целта на конференцията е да бъде обменен опит и добри практики между български и чуждестранни специалисти и да бъдат създадени модели за работа с деца и младежи с тежки физически и психически увреждания, настанени в новите социални услуги.

Гост на срещата в град Бургас е г-н Филип Кусти – френски клиничен психолог, психотерапевт и преподавател. Той ще представи примери от своята клинична дейност, както и ще коментира възможностите за работа с деца и младежи с нарушени социални връзки в следствие на дългогодишния престой в специализирани институции, с прояви на психично страдание, с или без асоциирани физически увреждания.

Конкретни казуси на деца и младежи с увреждания ще разкажат представителите на персонала, който се грижи за тях в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища, разкрити в изпълнение на Операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Това е втората от поредицата срещи, които ще се състоят в шестте района за планиране в България. Конференциите се организират от проект „Подкрепа“, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Проектът се изпълнява от Държавна агенция за закрила на детето и подпомага ресурсно процеса на деинституционализация на деца.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.