Четири нива на интегрирани услуги за деца предлага разработен от ДАЗД Стратегически план

07.04.2015г.

<div class="single_news">

Стратегически управленски план за интегрирани услуги за деца бе представен по време на Международна кръгла маса „<strong>Партньорство за развитие на интегрираните услуги за деца в България – възможности и реалности”. </strong>Форумът, организиран от Държавната агенция за закрила на детето, се провежда на 7 и 8 април в гр. София. В него участваха експерти от ДАЗД, МТСП, МЗ и МОН и партньорите от Северна Ирландия. Кръглата маса бе открита от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Планът, разработен в рамките на проект „Управление на промяната чрез опит и знания” и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, е базиран на модела за подкрепа на семейството и цели засилване на превантивната работа и координираните действия между всички институции. Той е изготвен съвместно от български и ирландски специалисти след анализ на опита в деинституционализацията на деца в Северна Ирландия.

Разработеният документ е в подкрепа на заложените цели в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и доразвива предоставянето на услуги в общността. В него са съчетани българския и ирландския опит в преминаването от резидентни към услуги в общността и са очертани механизмите на сътрудничество между институциите и семействата, на подкрепа и защита на децата при необходимост, с цел грантирането на тяхната безопасност и благосъстояние.

Интегрираните услугите имат за цел да изградят подкрепяща среда за семействата в общността, достатъчно и качествени услуги, за да бъде подпомогнато оставането на детето в семейството, извеждането на децата от институциите и реинтегрирането им в семейството.

Стратегическият управленски план съдържа основни моменти от модела на интервенция в двете държави, анализ на актуалната ситуация в България и на опита на Северна Ирландия, идентифицирани проблеми в процеса на деинституционализация и необходими стъпки за развитие на интегрирани услуги в подкрепа на децата и семействата в нашата страна.

В него са структурирани 4 нива на услуги в зависимост от нуждите на децата:
<ul>
<li>1 ниво – базови услуги – при необходимост от извънреден съвет, подкрепа и/или информация; насочени са към всички деца и семейства;</li>
<li>2 ниво – услуги за уязвими деца – в риск от социално изключване;</li>
<li>3 ниво – услуги за деца с комплексни нужди, които могат да бъдат хронични и продължителни;</li>
<li>4 ниво – различни по вид и брой услуги за деца с комплексни и/или остри потребности за подкрепа.</li>
</ul>
Акцент е поставен върху превенцията, развитието на мобилните услуги и услугите в общността, засилване на ролята на ранна интервенция и подкрепа на детето и семейството, включително развитие на услуги в общността за деца с психични разстройства за тяхното социално включван; въвеждане на доброволчеството в подкрепа на детето и семейството услуги.

Основните предложения, които планът извежда, са:
<ul>
<li>предоставяне на услуги за подкрепа на семейството, базирани на оценката на индивидуалните нужди. Целта е да се гарантира, че услугата може да е гъвкава и съобразена с променящите се нужди.</li>
<li>предлагане на допълнителни услуги в изградените центрове за обществена подкрепа.</li>
<li>гъвкава система, предоставяща заместваща грижа - почасови грижи за деца с увреждания и осигуряване на отдих за техните родители; осигуряване на семеен работник към семейства с деца в риск, който да работи с тях в семейна среда под надзора на социалните служби; възможност за създаване на правни центрове за родители и деца, търсещи помощ.</li>
<li>в подкрепа на работещите с деца създаване на национален регистър на лицата, упражнили насилие върху деца.</li>
</ul>
[su_slider source="media: 5509,5510"]

</div>