Чрез Националната информационна система ще изведем децата на светло, заяви председателят на Държавна агенция за закрила на детето.

17.10.2017г.

На XII Годишна среща на местните власти, г-жа Офелия Кънева запозна аудиторията с важността от изграждането на Национална информационна система за деца в България, която е регламентирана от нашето законодателство още през 2008г. Председателят на Държавната агенция презентира своята визия, както и сподели решимостта си да направи възможното Националната информационна система да стане факт.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.