Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Шведски и финландски експерти се запознаха с дейността на ДАЗД за превенция на трафика на деца

14.11.2018г.

Намалява броя на българските деца, станали жертва на трафик и експлоатация в чужбина. Това съобщи началникът на отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“ в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) г-жа Милена Дянкова по време на работна среща с регионални координатори за борба с трафика на хора във Финландия и Швеция,  представители на Агенцията за равенство между половете в Кралство Швеция и на Международна организация по миграция в двете страни.

Срещата беше осъществена с помощта на Международна организация по миграция – България с цел подобряване на сътрудничеството и координацията между българските и шведските власти при връщането, насочването и подпомагането на децата, жертви на трафик.

В последните няколко години Швеция се очерта като една от основните дестинации за жертви на трафик от България, включително и деца. Увеличават се случаите с деца, чиито родители са взели решение да се премесят да живеят там, но поради недобрата информираност на родителите и възможност да планират добре възможностите си, техните деца попадат в рискови ситуации, за които чуждите социални власти предприемат мерки за закрила - извеждане извън семейството и настаняване в приемни семейства.

В рамките на срещата чуждестранните експерти бяха запознати с дейността на Държавната агенция за закрила на детето и работата по случаи на млади хора, станали жертва на трафик, с услугите за деца и семейства в нашата страна. Подчертана беше координационната роля на ДАЗД в тези случаи, както и ролята на създадените междуинституционални механизми за работа на специалистите в нашата страна. При наличие на достатъчни данни за въвличането на деца в дейности в чужбина, които пречат на тяхното развитие и нарушават техните права – джебчийство и просия, правомощие на председателя на ДАЗД е да прави предложение  до МВР да бъде наложена мярка да не напускат страната в период до 2 г., съгласно  чл. 76а от Закона за българските лични документи. Целта е през този период да има пряко наблюдение върху детето, за да не попадне отново в трафик.

За да се подкрепи възстановяването на жертвите и да се гарантира спазването на правата им, в страната са изградени 17 кризисни центъра. В тях децата получават грижи и помощ, за да превъзмогнат травмите и да не станат отново жертви на експлоатация и трафик. От 2018 г. в София функционира специализирана услуга за деца, жертви на трафик и експлоатация.

Кризисните центрове в България и правилата за настаняване на деца в тях, извършените от ДАЗД проверки в специализираните услуги и предприетите действия за повишаване на ефективността на работата на специалистите, мерките за защита срещу повторно въвличане на дете в трафик на хора, както и отличното взаимодействие между отговорните институции: Държавна агенция за закрила на детето, Министерство на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Агенция за социално подпомагане, Националната комисия за борба с трафика на хора, Международна организация по миграция-България и неправителствените организациите, работещи в услугите, са важни фактори за намаляване на случаите на трафик на деца в нашата страна, беше подчертано по време на срещата.