Ще бъде разработен Координационен механизъм за работа с деца-бежанци

08.09.2014г.

Гарантиране на правата на децата чужденци, търсещи или получили международна закрила на територията на Република България, и създаването на Координационен механизъм за взаимодействие между органите по закрила на национално и местно ниво за работа с тези деца, бяха основните теми на работна среща, организирана от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. В нея участваха г-н Николай Чирпанлиев - председател на Държавната агенция за бежанците, Ана Андреева – директор на дирекция „Социална дейност и адаптация” в ДАБ, от страна на МВР – зам.-директорите на Главна дирекция „Гранична полиция” и директори на дирекция „Миграция” - г-н Йотко Андреев и на „Граничен контрол” - Милен Пенев, Емил Тодоров – директор, и Даниела Кичева – главен експерт, в дирекция „Закрила на детето” на Агенцията за социално подпомагане, както и експерти от ДАЗД.

На срещата бяха обсъдени идентифицираните до момента проблеми в работата с тази целева група, които произтичат от липсата на регламентирани конкретни ангажименти на институциите. Трудности има при:

  • транспортиране на непридружени малолетни и непълнолетни, установени на територията на страната, към центровете на ДАБ или към социални услуги/специализирани институции при предприета мярка за закрила;
  • настаняване на големи групи непридружени деца в център на ДАБ или в социална услуга;
  • осигуряване на средства за храна на децата от момента на установяването /задържането/ им  до настаняването им в център на ДАБ или социална услуга;
  • осигуряване на преводачи за отделите за закрила на детето при работата с децата-бежанци.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта да се разработи Координационен механизъм за работа с децата бежанци, в който да бъдат заложени конкретните ангажименти на институциите в процеса на предоставяне на закрила и интеграция на непридружените деца-чужди граждани в страната.

Документът ще бъде разработен от междуведомствена работна група с участието на експерти от ДАЗД, ДАБ, АСП, МЗ, МОН, МТСП, МВР – дирекциите „Миграция”, „Гранична полиция” и „Охранителна полиция”.