“Заедно направихме нов прочит на българската действителност и показахме, че само с интегрираните усилия на всички нас, като

24.11.2017г.

<p style="text-align: justify;">Участниците в двудневния форум, организиран от ДАЗД, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Община Пловдив, се обединиха около необходимостта от създаване на професионална мрежа, коята да подкрепя децата, родителите и специалистите при случаи на агресия и тормоз. По този начин ще бъде изградена общност, която да обменя добри практики и да споделя ефективни решения още в началото на проблема. Всички усилия трябва да бъдат поставени в позитивен контекст.</p>
<p style="text-align: justify;">Променята на нагласите и подходите, съпроводена с обучение за разпознаване на симптомите, ще спомогне за редуциране на случаите на насилие над деца, бяха категорични участниците в работните панели. Цитирани бяха данни, според които превенцията е 10 пъти по-евтина, отколкото разходите за грижа за жертвите на агресия и тормоз.</p>
<p style="text-align: justify;">Друг акцент бе поставен върху поведението на възрастните и примера, който дават на младите хора. „Няма лоши деца, те просто копират това, което виждат“, бе изводът на делегатите – представители на държавни институции, местната власт, научните среди, неправителствени организации и бизнеса. Ето защо е необходимо да се работи както с детето, така и със семейството. Изключително важен е индивидуалният подход и обучението. Допълнително трябва да се подобри връзката между учениците и психолозите в училищата, за да бъде получена нужната подкрепа.</p>
<p style="text-align: justify;">За нулева толерантност към всички случаи на насилие над деца призоваха членовете на Съвета на децата – националния детски консултативен орган, които участваха в конференцията. Според тях, голяма част от жертвите днес ще се превърнат в насилници, когато пораснат. Затова е необходимо да се развиват и поощряват талантите и заложбите на всяко дете. С постигане на равноправие между децата и възрастните, толерантност и разбиране обществото ще се справи с проявите на насилие. Младите хора заявиха своята увереност, че конференцията е поставила началото на изкореняването на този проблем в нашето ежедневие, защото е нужна промяна на мисленето и посланията, а чрез вслушването в гласа на децата се постига по-добра сензитивност и информираност за нуждите и възможностите им.</p>
&nbsp;