Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

2000 лв. глоба за директора на ДСП Търговище наложи председателят на ДАЗД

07.02.2016г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева наложи глоба от 2000 лв. на директора на Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/ Търговище Светлана Добрева. Санкцията е по чл. 45, ал.9 от Закона за закрила на детето заради установени при проверки от ДАЗД пропуски и нарушения и неизпълнение на задължително предписание за отстраняването им.

Повод за проверките са постъпили в ДАЗД множество сигнали - от началник на кабинета на Председателя на Народното събрание, началник на отдел „Приемна” на Министерския съвет, от Омбудсмана на Република България, от неправителствени организации и медии. Жалби са подадени и от приемни родители, които изразяват неудовлетворение от работата на социалните работници от отдел „Закрила на детето“ /ОЗД/ към ДСП – Търговище - неспазване на нормативно регламентирани срокове, дискриминация, натиск и заплахи към тях в процеса на реинтеграция на децата, настанени в семействата им, липса на взаимодействие с тях и с останалите специалисти, обвързани със случаите. Сигнали срещу действията на служителите от ДСП са постъпили и от биологични родители, несъгласни с работата по реинтеграция на деца в биологичната им среда, както и при тежък родителски конфликт, в който е въвлечено дете.

През последните две години в дирекция „Социално подпомагане” – Търговище са извършени 4 проверки по сигнал и 2 за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания.

Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето, изконно право на всяко дете е да се отглежда от родителите си. Държавата, в частност - органът за закрила на детето на местно ниво, има задължението да зачита и уважава правата му и тези на родителите, като с действия и услуги оказва подкрепа на семейството, за да осмисли и преодолее то затрудненията си, породили риска от извеждане на детето от семейната му среда. За да се гарантира това право, социалните работници са задължени да извършват целенасочено и пълно проучване на сигнала за дете в риск, чрез срещи и разговори със самото дете, негови братя и сестри, двамата родители, други родственици и близки, имащи отношение към случая, с учители, личния лекар, при необходимост друга дирекция за социално подпомагане, както и със специалисти от социални услуги, ползвани от детето и семейството.

Водещият случая ще разполага с ясна визия за ресурси и дефицити на детето и родителите му едва след като извърши всеобхватно проучване за достоверността на данните за конкретния риск, за средата, нуждите и потребностите на детето. Само така ще може ефективно да планира дейности, които да доведат до оставане на детето в семейната му среда, която е сигурна и безопасна. За да имат ефект планираните мерки и за да доведат до очаквания резултат, те задължително се обсъждат и съгласуват с двамата родители, с детето, съобразно възрастта му, със специалисти от различни направления, които в областта на своите компетенции, с действия ще спомогнат и допринесат за благополучието на детето. Гаранция за успех в работата по случай на дете в риск е сътрудничеството между цитираните по-горе лица, и активната социална работа, изразяваща се в изпълнение на действия, с които социалният работник реално помага и подкрепя родителите, за да изпълняват своите функции и задължения. Социалната работа не се изчерпва само с консултиране на родителите, тя е активно взаимодействие между двете страни.

Най–съществените пропуски и нарушения, установени от ДАЗД, са формалност в действията, неизпълнение на нормативни изисквания при случаи на деца в риск, липса на ясна методическа подкрепа и насоки от страна на началника на ОЗД към социалните работници, на ясни правила за изпълнение на задълженията им, неравномерно разпределение на работата по случаи помежду им, неефективен контрол по ефективността на предприетите от отдела мерки за закрила от страна на директора на дирекция „Социално подпомагане“.

Не се извършва пълно проучване на сигналите за деца в риск и на възможността детето да бъде настанено при близки и роднини, с които е емоционално обвързано, преди да бъде изведено от родното и настанено в приемно семейство. Дете в риск е изведено от семейството си без преди това да е приложена мярка за закрила „превенция на изоставянето” и без да е оказано реално съдействие и помощ на родителите за преодоляване на трудностите и дефицитите им. При подадена заявка от родител за връщане на детето му в семейна среда, не се прави оценка на потребностите му и оценка на родителския капацитет, каквито са изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и тяхната реинтеграция, с което не се гарантира ефективност на приложената мярка за закрила. Не се спазват посочените в Семейния кодекс срокове за вписване на дете в Регистър за пълно осиновяване на деца, с което се нарушават правата им да се отглеждат в семейната среда на родителите и в страната по произход. Не се правят ежемесечни домашни посещения в приемното семейство и лични срещи за проследяване на качеството на грижата, която то полага за настаненото дете. Водещият случая социален работник съставя еднолично план за действие за дете – обект на закрила, без да го съгласува с родителите и без да ги запознава с планираните дейности и с вменените им отговорности, което предопределя непостигането на положителен резултат в работата по случая.

Установените, повтарящи се във времето пропуски в работата на социалните работници от отдела за закрила на детето, са довели до неефективност на предприетите мерки за закрила, като не се гарантират висшите интереси на децата и правото им да растат в спокойна и сигурна семейна среда.

За отстраняването на пропуските и нарушенията председателят на ДАЗД е издал задължителни предписания, както и препоръки за подобряване на организацията на работа. Предписанията са придружени от подробни методически указания за изпълнението им и от механизъм за взаимодействие между отговорните институции.

За резултатите от всяка проверка с цел предприемане на действия по компетентност за гарантиране правата и интересите на децата – обект на проучване и/или закрила писмено са информирани изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане – Търговище. Началникът на отдела за закрила на детето в гр. Търговище е освободен от длъжност.