3000 повече обаждания на Националната телефонната линия за деца 116 111

23.07.2015г.

<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето увеличи капацитета на Националната телефонна линия за деца 116 111, като разкри ново работно място и двама нови консултанти се включиха в екипа. С това възможността децата да получат бърза подкрепа по вълнуващи ги въпроси или да подадат сигнал нарастна с близо 25%.

Увеличаването на психолозите е обусловено непрекъснато увеличаващият се брой на обажданията към НТЛД, за първото шестмесечие на годината са приети 57 177 обаждания - с около 3000 повече приетите за същия период на 2014 г. Реализирани са 6604 консултации, 5266 от които с деца. Само през месец юни т.г. позвъняванията са 11 000, а проведените консултации са 1369.

При всяко обаждане на НТЛД се осъществява оценка на риска и когато консултантът прецени, че такъв съществува, се уведомяват органите по закрила на детето на местно ниво.

За полугодието към отделите за закрила на детето на Агенцията за социално подпомагане в страната са подадени 332 сигнала за деца в риск. В 1/3 от случаите е имало данни за пренебрегване (119) и за физическо насилие (116), за риск от отпадане от образователната система - 49, за просия - 25 случая, изоставяне от родители - 28. В 44 от случаите са постъпили данни за деца свидетели на домашно насилие между родителите.

През месец юни са подадени 54 сигнала за деца в риск. 12 от тях са получени от самите деца, останалите 42 – от близки или други пълнолетни лица. В 23 от случаите водещият риск е бил от физическо насилие, често в комбинация с пренебрегване. Сигналите за неглижиране са втори по честота – 18.

Повечето сигнали са свързани с няколко форми на риск, на които децата са изложени, което, според специалистите, може да се дължи на липсата на капацитет, склонността да се ползва насилието като възпитателна мярка, проблеми на родителите, които водят до негативни последици за децата, например домашно насилие. Конфликтите вкъщи се отразяват негативно на психиката на младите хора, те имат проблеми в адаптацията и със справянето с учебния материал. Специалистите от телефон 116 111 оказват незабавна психологическа подкрепа на обаждащото се дете. Своевременно се уведомява отдела за закрила на детето, за да може на място да се помогне да пострадалите от домашно насилие. Децата и родителите се насочват към услуги, които им помагат да преодолеят проблемите и да не се стига до нови прояви на агресия. Благодарение на навременната намеса на консултантите на телефон 116 111 много млади хора са успели да разрешат проблемите с родителите си, което ще им помогне да не повтарят модела на домашното насилие в бъдеще.

Децата търсят помощ и подкрепа на телефон 116 111 при семейни проблеми (конфликти с родители, с братя и сестри), психосоциални проблеми (тревожност, самота, страхове), насилие, училищни проблеми и др, за взаимоотношения с връстници (любовни връзки, приятелства); за информация за правата си, за компетентни органи и програми.

С телефон 116 111 се свързват и млади хора, които търсят консултация и подкрепа за намеренията си да влязат в ранно съжителство. Това е индикатор, че те нормализират такива отношения, но има момчета и момичета, които ги осъзнават като нередни, нежелани или пречещи на плановете им за развитие. Само през месец юни експертите на НТЛД са дали 14 консултации по темата за ранния брак, в такива случаи на младежите се разяснява, че подобни съжителства са нарушение на закона и техните права и застрашават тяхното бъдеще.

</div>