36 общини приеха 579 деца с увреждания от институциите, ДАЗД осигурява допълнителна подкрепа за екипите на новите услуги

24.11.2014г.

Актуалното състояние на изпълнението на проект „Детство за всички“, заложените нови дейности в подкрепа на общините и новите услуги, както и проблемите и предизвикателствата в процеса на деинституционализация на децата с увреждания, бяха обсъдени на среща между ръководството на проекта и 21-те координатори, които са ангажирани с наблюдението и подготовката на децата за преминаване към живот в нов тип грижа.

Към момента 579 деца и младежи /43% от целевата група по проект „Детство за всички/ са настанени в нови резидентни услуги. От тях 518 живеят в Центрове за настаняване от семеен тип, 61 са в Защитено жилище. Все още 780 деца и младежи се отглеждат в специализирани институции - 605 в ДДУИ и 175 в ДМСГД.

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ удължи срока за изпълнение на проект „Детство за всички“ до 2 юни 2015 г. Причина за решението са различните темпове, с които общините разкриват новите резидентни услуги. В 36 от 79 целеви общини вече са стартирали новите услуги.

„Намираме се по средата на процеса на деинституционализация и сега е моментът, в който трябва да направим обективна преценка на изпълнението на заложените цели, и, ако се налага, да препланираме разписаните през 2010 г. дейности. Най-важната задача, пред която продължаваме да сме изправени, е подготовката и преместването на децата. Вие познавате всяко дете, неговата история, специфичните му потребности, привички, и сте естествените посредници в предаването на грижата между институциите, местните власти и екипите на новите услуги, каза при откриването на срещата с координаторите председателят на ДАЗД и ръководител на проект „Детство за всички“ г-жа Ева Жечева.

Със средствата на проект „Детство за всички” ще подкрепим общините и новите услуги за преместването на децата от ДДЛРГ. С цел защита на най-добрия интерес на децата в новите услуги и гарантиране на правата им бе разширен съставът на Националното звено по деинституционализация, участие в заседанията му вече ще вземат представител на НСОРБ и на МОН, които се включват като активен партньор в процеса след преместването на децата”, съобщи г-жа Жечева.

В проект „Детство за всички” са заложени нови дейности, които ще бъдат изпълнявани през следващите 6 месеца. Ще бъдат назначени 12 специални педагози и 21 психолози, които ще работят по подготовката на децата за преминаване към новия начин на живот, за да се гарантира по-добрата им интеграция в общността.

В 36-те общини, в които вече действат новите услуги /61 ЦНСТ и 10 ЗЖ/, ще бъдат проведени специализирани обучения за екипите, които отговарят на конкретните потребности на персонала в работата с децата, настанени в услугите.

С цел да се обърне фокусът на внимание и да се предостави подкрепа на общините, които приемат децата от ДДУИ и ДДЛРГ, в периода от декември 2014 до май 2015 г. ще бъдат проведени 6 срещи за обмяна на опит между доставчиците на новоразкритите социални услуги. Първата ще се състои на 18 и 19 декември в гр. Стара Загора.

Ще бъде направено изследване на нагласите и готовността на одобрените кандидати за приемни родители да приемат децата с увреждания, за да бъдат предприети допълнителни мерки за разширяване на възможността тези деца да живеят в семейна среда. В подкрепа на специалистите ще бъде издаден сборник с материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни родители, които биха могли да приемат в семействата си деца с увреждания.