8 неправителствени организации избрани в Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД

21.12.2015г.

<div class="single_news">

Осем неправителствени организации са избрани за членове на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето. В състава на консултативния органи от 1 януари 2016 г. от квотата на юридическите лица с нестопанска цел влизат:
<ol>
<li>Национална мрежа за децата</li>
<li>Фондация “Дете и пространство”</li>
<li>Национална асоциация за приемна грижа</li>
<li>Фондация „Лумос”</li>
<li>Сдружение“SOS Детски селища</li>
<li>Национална асоциация на ресурсните учители</li>
<li>Фондация „Асоциация Анимус”</li>
<li>Национален алианс за социална отговорност</li>
</ol>
Те бяха избрани чрез гласуване, проведено в периода <strong>4 - 17 декември 2015 г</strong>. по одобрена изборна листа.

Мандатът на юридическите лица с нестопанска цел в състава на Националния съвет за закрила на детето е две години – от 01.01.2016 г. до 01.01.2018 г.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.