14.12.2020г.
Кодексът урежда производството по граждански дела. Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. ⇒https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368 още
14.12.2020г.
Този кодекс урежда: издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове; разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите;… още
11.12.2020г.
Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им извън семейството е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в областта на обществената грижа за деца, насочена към намаляване броя на децата, отглеждани извън… още
10.12.2020г.
Законът за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Р България. Целите на този закон са: гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на… още
21.09.2020г.
През последните години се наблюдава тревожна тенденция за увеличаване на случаите на деца, израстващи в условията на раздяла/развод на родителите, при които те често са въвличани в спора между родителите и са лишавани от възможността да осъществяват… още
10.06.2020г.
Процедурата по кризисна интервенция се прилага при възникване на критично събитие и ситуация, която е много опасна или рискова, характеризира се с пострадали лица и тежки травми. Кризисната интервенция е комплексна, изчерпателна и многокомпонентна… още
28.05.2020г.
Резюме и анализ на на резултатите от проведено анкетно проучване за изследване функционирането и предприетите мерки в резидентните услуги и специализирани институции за деца  в условията на извънредно положение.  ⇒ Резюме на анализ още
07.02.2020г.
На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето (КПД) – първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. КПД е най-всеобщо… още
07.02.2020г.
Конвенцията за правата на детето (КПД) е най-всеобщо приетият инструмент за правата на човека. Тя влиза в сила в България през юни 1991 г. и е част от вътрешното право на страната. Комитетът на ООН по правата на детето редовно изготвя доклади… още
10.12.2019г.
Методиката за управление на случай извежда разбирането за смисъла на социалната работа, като подход, който е насочен към детето и семейството и към тяхното социално обкръжение. Социалната работа с дете в риск следва да гарантира и защити неговите… още
09.12.2019г.
С ратифицирането на Конвенцията за правата на детето, всяка държава е поела отговорност, чрез правителството си и гражданското общество, да спазва задължения и да гарантира бъдещето на децата си, като поставя техните права в центъра на световната… още
23.11.2018г.
Същност на процеса на подготовка на детето за осиновяване. ⇒ Методически насоки      още