Доклади на България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето

07.02.2020г.

Конвенцията за правата на детето (КПД) е най-всеобщо приетият инструмент за правата на човека. Тя влиза в сила в България през юни 1991 г. и е част от вътрешното право на страната. Комитетът на ООН по правата на детето редовно изготвя доклади относно напредъка на всяка държава в прилагането на принципите на документа. Чрез тях също така се предоставят специфични препоръки за всяка страна в областта на закрилата на детето.

С докладите на България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето можете да се запознаете чрез: