Закон за социалните услуги

10.12.2020г.

Законът за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Р България.

Целите на този закон са:

  • гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата;
  • гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги;
  • гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността;
  • насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата;
  • насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги.

⇒ Закон за социалните  услуги