Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора

23.12.2015г.
Файлове

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 7 март 2007 г. - ДВ, бр. 24 от 2007 г. В сила за Република България от 18 юни 2007 г.