Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители

14.12.2015г.
Файлове

От Държавната агенция за закрила на детето е установена тревожна тенденция на увеличаване броя на случаите на деца, израстващи в условията на раздяла/развод на родителите, при които те често са въвличани в спора между родителите и са лишавани от възможността да осъществяват лични контакти с единия родител. Родителските конфликти са сложни за разрешаване, продължителни във времето и често въвличащи детето в конфликт на лоялност, което може да доведе до травмиране на детската психика.

Родителският конфликт дава отражение върху поведението и присъствието на детето в детската градина/училището, като в много случаи учителите/възпитателите са първите възрастни, които се сблъскват с последствията от неразбирателствата в семейството. Всяка ситуация на родителски конфликт има специфични особености, което е предпоставка за различен тип поведенчески и емоционален отговор в зависимост от индивидуалните особености и възможности за справяне на самото дете. В този смисъл е особено важно работещите с деца да имат необходимите знания за начина на реагиране и за разпознаване на ранните сигнали за риск, за да могат чрез съдействието на специалисти от компетентните служби да реагират правилно и да посрещат специфичните потребности на децата, попаднали в такава ситуация.

С цел подкрепа на работещите специалисти в детските градини и училищата Държавната агенция за закрила на детето разработи Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители, които са предоставени на образователните институции.