Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Устройствен правилник на Държавна агенция за закрила на детето

26.01.2016г.

С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавна агенция за закрила на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12311545