10.06.2020г.
Процедурата по кризисна интервенция се прилага при възникване на критично събитие и ситуация, която е много опасна или рискова, характеризира се с пострадали лица и тежки травми. Кризисната интервенция е комплексна, изчерпателна и многокомпонентна… още
28.05.2020г.
Резюме и анализ на на резултатите от проведено анкетно проучване за изследване функционирането и предприетите мерки в резидентните услуги и специализирани институции за деца  в условията на извънредно положение ⇒normativna-baza-1831.pdf още
23.11.2018г.
Същност на процеса на подготовка на детето за осиновяване   още
24.08.2017г.
Урежда условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135539991 още
24.08.2017г.
Урежда условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; реинтеграция на детето в семейството; подкрепа на бременните жени, при които има основателен риск да изоставят… още
24.08.2017г.
Определя условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135475941 още
24.08.2017г.
Определя условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549175804 още
24.08.2017г.
С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно: 1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП; 2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки; 3.… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.