24.08.2017г.
Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134929408 още
24.08.2017г.
Законът определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните… още
24.08.2017г.
Урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478 още
24.08.2017г.
Урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501151 още
24.08.2017г.
Осигурява на всяко лице правото на равенство пред закона; равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот; ефективна защита срещу дискриминацията. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472223 още
24.08.2017г.
Урежда условията за придобиване правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца и реда за тяхното предоставяне.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920 още
24.08.2017г.
Урежда обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633 още
24.08.2017г.
Урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в… още
24.08.2017г.
Семейният кодекс урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484 още
24.08.2017г.
Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1597824512 още
31.07.2017г.
Урежда общите правила за организация на административното обслужване в администрацията. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135535261 още
19.07.2017г.
Законът урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.