15.11.2016г.
Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа… още
20.07.2016г.
Законът определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на: 1. публичните средства; 2.… още
18.05.2016г.
Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина при условията на заместващо съгласие и др. още
29.01.2016г.
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825 още
26.01.2016г.
С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавна агенция за закрила на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12311545 още
23.12.2015г.
Приета на 109 заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита за подписване в Будапеща на 23 ноември 2001 г. https://sacp.government.bg/wp-content/uploads/2017/08/konvencia-kiber-prestuplenia.pdf още
23.12.2015г.
Конвенцията се прилага по отношение на всяко дете, което е имало обичайно местопребиваване в договаряща държава непосредствено преди да бъде нарушено правото на упражняване на родителски права или правото на лични отношения.[embeddoc url="http://… още
23.12.2015г.
Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 7 март 2007 г. - ДВ, бр. 24 от 2007 г. В сила за Република България от 18 юни 2007 г. [embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/konvencia-za-borba-s-trafika-na-hora.pdf"… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.