24.08.2017г.
Семейният кодекс урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484 още
24.08.2017г.
Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1597824512 още
31.07.2017г.
Урежда общите правила за организация на административното обслужване в администрацията. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135535261 още
19.07.2017г.
Законът урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.… още
15.11.2016г.
Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа… още
20.07.2016г.
Законът определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на: 1. публичните средства; 2.… още
18.05.2016г.
Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина при условията на заместващо съгласие и др. още
29.01.2016г.
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825 още
26.01.2016г.
С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавна агенция за закрила на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12311545 още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.