Териториални структури на ДАЗД

Всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.

София

тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39, 02/9339053

 

Бургас

тел./факс: +359 56/82 71 53

Варна

тел./факс: +359 52/64 24 25

Враца

тел./факс: +359 92/66 65 25

Пловдив

тел./факс: +359 32/64 97 98

Русе

тел./факс: +359 82/82 69 72;

Териториални отдели на АСП

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.