Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Политика за прозрачност

25.07.2018г.

Прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на администратор на лични данни, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.  

За контакт с Държавна агенция за закрила на детето:

София 1051, ул. „Триадица” № 2

Електронна поща: sacp@sacp.government.bg

Интернет страница: https://sacp.government.bg/ 

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните: Teodora.Ivanova@sacp.government.bg

 Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

· Човешки ресурси;

· Контрагенти;

· Искания по ЗДОИ;

· Жалби, сигнали и други искания;

· Регистър „Лицензиране“;

· Регистър „Актова книга за административни нарушения по реда на Закона за закрила на детето“;

· Регистър „Сигнали и жалби от граждани и юридически лица относно нарушени права на деца“;

 

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ДАЗД.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. ДАЗД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

ДАЗД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. ДАЗД връща документите, по начина, по който са подадени.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.

ДАЗД обработва и публикува, когато това се изисква от закона, лични данни на държавни служители и лица заемащи висши публични длъжности, в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларацията се съхранява в досието на служителя.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от ДАЗД по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Искания по ЗДОИ

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. ДАЗД предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.  

Жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на ДАЗД, като надзорен орган по защита на данните, се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред ДАЗД, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на Комисията в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Регистър „Лицензиране“

Съдържа лични данни относно личните данни на членовете на управителните органи на юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейска съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство, кандидатстващи за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца.

Регистър „Актова книга за административни нарушения по реда на Закона за закрила на детето“

Съдържа лични данни за физически лица, както и на законните представители на юридическите лица, както и на служители по служебно правоотношение от Главна дирекция „Контрол по правата на детето“.

Регистър „Сигнали и жалби от граждани и юридически лица относно нарушени права на деца“

 В регистъра се съхраняват данни на физически лица, както и на законните представители на юридическите лица, които подават сигнали и жалби във връзка с нарушени права на деца.

  Използване на бисквитки

„Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на ДАЗД използва следните бисквитки:

· PHPSESSID - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на ДАЗД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на ДАЗД.

 Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на ДАЗД към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в ДАЗД, моля, свържете се с нас на адрес sacp@sacp.government.bg.