06.02.2019г.
Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 е пътеводен и основополагащ документ. Неговите принципи са залегнали във всички основни политически документи, разработвани от българското правителство, в областта на закрилата на децата… още
09.02.2017г.
Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за детето (2008 - 2018), приета с решение на Народното събрание от 31.01.2008 г. Програмата задава националната… още
13.10.2016г.
Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ е приет с Решение № 859 на Министерския съвет от 13 октомври 2016 г. Планът включва шест основни групи мерки,… още
15.03.2016г.
Комитетът на министрите прие на 2 март 2016 г. нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.).  Тя беше лансирана за първи път на конференция на високо равнище в София на 5 и 6 април 2016 г., организирана в рамките на… още
26.11.2015г.
Основната цел на стратегията е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Конкретните подцели са: 1) нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.