26.09.2019г.
Държавната агенция за закрила на детето приветства инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция „Европейски ден без загинали на пътя“, отбелязвана на 26 септември 2019 г. под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“, в… още
06.02.2019г.
Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 е пътеводен и основополагащ документ. Неговите принципи са залегнали във всички основни политически документи, разработвани от българското правителство, в областта на закрилата на децата… още
09.02.2017г.
Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за детето (2008 - 2018), приета с решение на Народното събрание от 31.01.2008 г. Програмата задава националната… още
13.10.2016г.
Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ е приет с Решение № 859 на Министерския съвет от 13 октомври 2016 г. Планът включва шест основни групи мерки,… още
15.03.2016г.
Комитетът на министрите прие на 2 март 2016 г. нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.).  Тя беше лансирана за първи път на конференция на високо равнище в София на 5 и 6 април 2016 г., организирана в рамките на… още
26.11.2015г.
Основната цел на стратегията е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Конкретните подцели са: 1) нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.