Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

политика - стратегически и оперативни