Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България"

13.10.2016г.
Файлове

Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ е приет с Решение № 859 на Министерския съвет от 13 октомври 2016 г.

Планът включва шест основни групи мерки, които в своята съвкупност и обвързаност ще бъдат в центъра на действията за деинституционализация на грижата за деца до 2025 г:

  • Мерки за осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда;
  • Мерки за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители и поетапно закриване на домовете за медико-социални грижи за деца;
  • Мерки за осигуряване на социални услуги и подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, напускащи системата за грижа;
  • Мерки за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания;
  • Мерки за повишаване на ефективността на системата за гарантиране на правата на децата;
  • Изграждане на необходимата инфраструктура за услуги за деца.