Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България"

13.10.2016г.
Файлове

Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ е приет с Решение № 859 на Министерския съвет от 13 октомври 2016 г.

Планът включва шест основни групи мерки, които в своята съвкупност и обвързаност ще бъдат в центъра на действията за деинституционализация на грижата за деца до 2025 г:

  • Мерки за осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда;
  • Мерки за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители и поетапно закриване на домовете за медико-социални грижи за деца;
  • Мерки за осигуряване на социални услуги и подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, напускащи системата за грижа;
  • Мерки за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания;
  • Мерки за повишаване на ефективността на системата за гарантиране на правата на децата;
  • Изграждане на необходимата инфраструктура за услуги за деца.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.