ВЪПРОСНИК ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА (2021-2024)

04.09.2020г.

В периода 01.09-08.12.2020 г. е отворен за публично обсъждане и попълване публикувания от Европейската комисия въпросник относно Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024).

Стратегията предвижда действия за защита на уязвимите деца, защита на техните права онлайн,  предотвратяването и борбата с насилието. Тя включва и действия за засилване на защитата на децата от други европейски институции, европейски страни и заинтересовани страни. Изготвянето ѝ е съпътствано с широкообхватна публична консултация с национални органи, организации за правата на децата, професионалисти и експерти в съответните области, представители на научните и академичните среди и млади хора.

Всеки може да попълни въпросника за Стратегията на ЕС за правата на децата на електронен адрес:

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-Delivering-for-children-an-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child/public-consultation.   

Отговорите могат да бъдат изпратени на всеки официален език на ЕС. 

Стратегията се очаква да бъде представена през първото тримесечие на 2021 г.

Заедно постигаме повече за децата!

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.