Вътрешни правила и система за мониторинг

Вътрешни правила и система за мониторинг

03.09.2015г.

Вътрешни правила за прозрачно управление и противодействие на корупцията

Прозрачно управление

Ръководството на ДАЗД се ангажира да провежда прозрачна управленска политика, основана на принципите:

 • Законност
 • Надеждност и предсказуемост
 • Откритост и прозрачност
 • Отчетност
 • Ефективност
 • Ефикасност
 • Партньорство
 • Кохерентност
 • Осигуряване на максимална публичност на дейността и решенията чрез:
  • превръщане на медиите в партньор;
  • поддържане на диалог с НПО;
  • поддържане на актуална информация в Интернет-сайта;
  • информационна политика – публикуване в Административния регистър на структурата и функциите на ДАЗД, правомощията на председателя, актовете на председателя по ЗЗД, заети и незаети щатни бройки, обявени конкурси за държавни служители;
  • изграждане на система за обратна връзка с гражданите и бизнеса – попълване на анкетни карти, Харта на клиента и стандарти за обслужване, използване на различни комуникационни канали, отпечатване на служебен бюлетин и информационни материали и др.
  • организиране на комуникационни кампании;
  • развитие на вътрешната система за финансово управление и контрол и др.;
  • публикуване на отчети за изпълнение на стратегически документи – Национална стратегия за детето и Национална програма за закрила на детето, Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора, Национален план за действие за реформа в институционалната грижа за деца, Национална програма за децата с увреждания и др.
  • публикуване на годишни отчетни доклади, за дейността на ДАЗД за изтеклата календарна година;
  • осъществяване на сътрудничество с контролните органи за повишаване на ефективността от дейността и в областта на обществените поръчки.

Антикорупционни мерки

 1. Всеки служител в ДАЗД изпълнява законосъобразно и целесъобразно своите задължения, с оглед на най-отговорното използване на разходване на бюджетни средства.
 2. Служителят в ДАЗД не използва служебното си положение за лично облагодетелстване и не създава съмнение за злоупотреба с него.
 3. Служителят в ДАЗД е длъжен да откаже неуместно предложение за облага, като своевременно не е необходимо да го приема с презумпцията, че би послужило като доказателство.
 4. Служителят в ДАЗД следва да направи опит за идентификация на правещия предложението, да си подсигури свидетели – очевидци, както и да сезира чрез докладна записка определения със заповед на председателя отговорен служител за разглеждане на сигнали за корупция.
 5. Служителят в ДАЗД не следва да извлича лична или групова полза /финансова, материална, услуга / от участващи в процедура за възлагане на обществени поръчки.
 6. Служителят или група служители в ДАЗД, притежаващи власт не би следвало да се възползват от нея спрямо други лица.
 7. Служителите в ДАЗД при изпълнение на преките си служебни задължения трябва да се ръководят от принципите на прозрачност и отчетност.
 8. Всеки служител в ДАЗД при работа с потребители спазва вътрешните принципи и стандарти за качествено и ефективно обслужване, основани на равнопоставеност, законност, откритост, безпристрастност и експедитивност, като защитава неприкосновеността на клиента и не разкрива поверителна информация за него.
 9. Служителите в ДАЗД нямат право да упражняват дейност, несъвместима със служебното си положение в ДАЗД.
 10. Служителят в ДАЗД не следва да използва информацията, станала му известна при изпълнение на преките му служебни задължения.
 11. Всеки служител в ДАЗД изключва в действията си проява на всякаква пряка или непряка форма на дискриминация.
 12. При постъпил сигнал за корупционни прояви или практики за служител в ДАЗД, или нарушения на закона от страна на държавен орган или на държавен служител на ръководна длъжност, определеният със заповед на председателя отговорен служител за разглеждане на сигнали за корупция в ДАЗД изпраща копие от сигнала в дирекция „Главен инспекторат” на Министерски съвет.
 13. Постъпил сигнал, съдържащ данни за корупционни прояви или практики от служител на ДАЗД, се препраща от определения със заповед на председателя отговорен служител за разглеждане на сигнали за корупция в ДАЗД по компетентност на прокуратурата.
 14. Реда за разглеждане, установяване и докладване на сигнали за корупционни прояви или практики от служител на ДАЗД следват реда, определен за разглеждане на сигнали за нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, разписани в Етичните правила за поведение на служителите в ДАЗД и в Правилата за работа на Дисциплинарния съвет.