Доклад за дейността на Държавната агенция за закрила на детето за 2020 г.

01.03.2021г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е институцията в Република България, която следи за спазването на правата на всички деца. През изтеклата 2020 година дейността на агенцията бе насочена изцяло към:

  • подкрепа на децата в Република България и техните семейства в условията на пандемичната обстановка;
  • работа с професионалисти, работещи в областта на защитата на детските права;
  • подобряване на координацията между различните институции, в чиято компетентност попада спазването и гарантирането на тези права.

Основната дейност на агенцията през изминалата година бе да следи за спазване на стандартите за защита на детските права (регламентирани в международното и национално законодателство), създаване и поддържане на по-благоприятни условия на уважение и зачитане на тяхната личност, както и да гарантира, че всички институции с действията си, се ръководят от висшите интереси на детето.

Чрез разработване на политики, както и чрез извършване на мониторинг и контрол за спазване на детските правата и през 2020 година, ДАЗД подпомогна дейността на мрежа от социални услуги и даде насоки/методически указания за повишаване на капацитета на специалистите, работещи в системата за закрила на детето.

⇒ Годишен доклад за дейността на държавната агенция за закрила на детето