ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА (16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2019)

26.09.2019г.

Държавната агенция за закрила на детето приветства инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция „Европейски ден без загинали на пътя“, отбелязвана на 26 септември 2019 г. под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“, в контекста на Европейската седмица на мобилността (16 – 22 септември).

Агенцията подкрепя и обявяването от Министерския съвет на 2019-та за година на активна работа по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мото „Пази семейството си на пътя“. Инициативата представлява една чудесна възможност да се насърчат всички участници в пътното движение да допринесат за намаляване на рисковете и повишаване на своята и на другите пътна безопасност, докато шофират, ходят или карат велосипеди. Повишаването на културата на пътното движение е важно средство за намаляване на смъртните случаи на деца по пътищата. 

ДАЗД насърчава и участието в кампании като тази на Българския червен кръст, които целят да насочат общественото внимание към проблема с детския пътен травматизъм и подпомагането на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Агенцията призовава всички участници в пътното движение да спазват правилата за движение по пътищата с цел опазване на техния живот и живота на другите. 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.