Мисия на Държавната агенция за закрила на детето

Мисия на Държавната агенция за закрила на детето

17.07.2010г.
  • да осигури условия за гарантиране правата на всяко дете в Република България чрез разработване политиката за детето и контрол на нейното изпълнение;
  • да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.