Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция 2015 г.

26.08.2015г.
Файлове

По силата на подписаното през 2010 г. „Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция” органите за закрила на детето на национално и местно ниво са ангажирани с прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция (за краткост наричан Координационен механизъм). Сключеното споразумение е в изпълнение на чл. 6а от ЗЗД.

Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане и Областните администрации ежегодно извършва мониторинг на прилагането на Координационния механизъм.

⇒ Доклад