Национален план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г.

23.05.2012г.
Файлове

Националният план за превенция на насилието над деца 2012-2014 г. е разработен в рамките на работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”, създадена към Националния съвет за закрила на детето с решение от 11 февруари 2010 г.

Създаването на Националния план е изцяло в съответствие с препоръките на Комитета по правата на детето, който разглеждайки на 21 май 2008 г. втория периодичен доклад на Р България по приложението на Конвенцията на ООН за правата на детето, препоръча на страната да включи към Националната стратегия за детето 2008-2018 г. институционални планове за действие.
Националният план за превенция на насилието над деца е в унисон с изискванията и препоръките на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2012-2015 г.), приета на конференцията на Съвета на Европа в Монако на 20-21.11.2011 г., която подкрепи приемането и прилагането от държавите-членки на интегрирани национални стратегии за закрила на децата от насилие, налагащи законодателни, политически и институционални реформи и фокусиране върху превенцията.
Националният план за превенция на насилието над деца е в съответствие и с дейностите, заложени в самата Национална стратегия за детето 2008-2018 г., които предвиждат постигане на по-висока ефективност на работата по сигнали за насилие за деца, въвеждането на процедури и принципи за работа между партньорите от различните институции при работата по случаи, както и въвеждането на стандартизирани методи за събиране на информация.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.