Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.

15.05.2008г.
Файлове

Стратегията определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България през следващите десет години. Тя е разработена в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 Закона за закрила на детето и в изпълнение на Националната стратегия, Министерският съвет приема ежегодно Национална програма за закрила на детето, предложена от министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Националната програма регламентира задълженията на всички държавни институции, ангажирани в изпълнението на дейностите осигуряващи спазване и закрила на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес.

Националната програма за закрила на детето за 2008 г. е приета с Протокол № 19.1 на Министерския съвет от 15 май 2008 г.