Периодичен отчет по изпълнението на План за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.

12.07.2018г.
Файлове

Периодичен отчет по изпълнението на План за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г. за 2017 г.

Отчетът съдържа информацията, която е получена от:

 Министерство на младежта и спорта

 Министерство на труда и социалната политика

 Министерство на вътрешните работи

 Министерство на образованието и науката

 Министерство на правосъдието

 Държавна агенция за закрила на детето

 Национален статистически институт

 Агенция за социално подпомагане

 Национална комисия за борба с трафика на хора

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

 Национална мрежа за децата

 Национална асоциация на ресурсните учители

 Лумос България

 Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, МВР

 Уницеф България

 Фондация “Асоциация Анимус”