Периодичен отчет по изпълнението на План за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.

12.07.2018г.
Файлове

Периодичен отчет по изпълнението на План за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г. за 2017 г.

Отчетът съдържа информацията, която е получена от:

 Министерство на младежта и спорта

 Министерство на труда и социалната политика

 Министерство на вътрешните работи

 Министерство на образованието и науката

 Министерство на правосъдието

 Държавна агенция за закрила на детето

 Национален статистически институт

 Агенция за социално подпомагане

 Национална комисия за борба с трафика на хора

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

 Национална мрежа за децата

 Национална асоциация на ресурсните учители

 Лумос България

 Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, МВР

 Уницеф България

 Фондация “Асоциация Анимус”

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.