Планът за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.)

27.07.2017г.

Планът за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) е приет с Решение № 409 на Министерския съвет от 27 юли 2017 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.